Flower

Behandelovereenkomst

Naam behandelaar; Ineke Ulijn, Praktijk voor natuurgeneeswijzen en bewustwording.
Praktijk adres; Osseweg 27 5384 NA Heesch
VBAG-licentienr.: 2.081104, AGB-code: 9015955, RBCZ-code:, 910998R.

Vertrouwelijk van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Afspraken consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens in het begin van het consult een gesprek plaatsvindt over de voortgang.
 • Tijdens het consult wordt steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt ongeveer 60 tot 120 minuten.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. (eventueel door een bericht op de voicemail, of telefonisch) anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 60,00 per uur.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (bewaar een kopie voor uzelf)
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op haar declaraties altijd haar VBAG-licentienummer, AGB-code, RBCZ- code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de BVAG op de nota staan afgedrukt.

Verhindering behandelaar

 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dien zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
 • Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerdert met het eigen risico.
 • Bij geschillen met de therapeut kunt u een beroep doen bij de Klachten commissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Een onafhankelijk instituut met als voorzitter een jurist met de bevoegdheid van rechter. Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ Het klachtenformulier kunt u toezenden aan de VBAG. Deze zorgt voor doorzending ongeopend indien op de enveloppe “klachten commissie” staat vermeld.

Telefonisch spreekuur

 • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, dan kan zij/hij de therapeut gedurende kantooruren bellen.
 • Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal €20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op de voicemail inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Uw Privacy

Ik doe mijn best je privacy te waarborgen door:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier en heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

Als vanwege een andere reden gebruik moet worden gemaakt van je gegevens, wordt dat eerst aan je gemeld en vraag ik daarvoor expliciet toestemming.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.
Het betreft hier:

 •  je naam, adres en woonplaats;
 •  je geboortedatum;
 •  de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals “homeopathisch consult”;
 • de kosten van het consult.